Länkar

Mot diskriminering – för allas lika rättigheter

Länkar

Sveriges Antidiskriminineringsbyråer (SADB)

SADB är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Hitta din lokala byrå på nätverkets hemsida: www.adbsverige.se

Region Syd

Malmö mot diskriminering (MmD)
Telefon: 040-636 51 40
E-post: info@malmomotdiskriminering.se

Antidiskrimineringsbyrån Sydost i Kalmar
Telefon: 0480-26220
E-post: info@adbsydost.se

Göteborgs Rättighetscenter (GRC)
Telefon: 031-788 44 20
E-post: info@gbgrc.se

Integrationsforum Trollhättan
Telefon: 0520-834 53
E-post: integrationsforum@telia.com

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen samt från föräldralediga som anser att de blivit sämre behandlade i samband med föräldraledighet. För mer information om hur du gör en anmälan, se här.

Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se
www.do.se

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)

Skolinspektionen övervakar tillsammans med Barn- och elevombudet den del av skollagen (14 a kapitlet) som gäller kränkande behandling. I samarbete med Diskrimineringsombudsmannen arbetar Beo för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever. Beo utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. Skolinspektionen utreder bland annat anmälningar som gäller förskolan, förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Läs mer om hur du gör en anmälan här.

Skolinspektionen
Telefon: 08-586 080 00
E-post: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Barn- och elevombudet (BEO)
Telefon: 08-586 080 00
E-post: beo@skolinspektionen.se

Barnombudsmannen (BO)

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter samt intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Växel: 08-692 29 50
Telefon för dig under 18 år: 020-23 10 10
www.barnombudsmannen.se

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället. Myndigheten har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället och följer, stödjer och kommunicerar utvecklingen inom funktionshindersområdet.

Telefon: 08-600 84 00
E-post: info@mfd.se
http://www.mfd.se/

Justitieombudsmannen (JO)

Justitieombudsmannen (Riksdagens ombudsmän) väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. JO kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten samt genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

Telefon: 08-786 40 00
Texttelefon: 08-786 61 15
E-post: justitieombudsmannen@riksdagen.se
www.jo.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning inom nämnda områden. I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut.

Telefon: 010-788 50 00
E-post: registrator@ivo.se
www.ivo.se

Reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen tar emot anmälningar mot reklam.

Telefon: 08-662 05 50
E-post: ro@reklamombudsmannen.org
www.reklamombudsmannen.org